مفهوم ترانک درایزابل (TRUNK ISSABEL)

برای ارتباط ایزابل بامحیط بیرون وسیستم های دیگر از ترانک استفاده می شود.درواقع ترانک درایزابل مفهومی است که با استفاده از آن سیستم های ارتباطی با اشتراک گذاری یک دسته ازخطوط یا فرکانس ها دسترسی به تعداد زیادی کاربر را به شبکه فراهم می کنند.

برای ساخت ترانک درایزابل ابتدا بایدپروتکل مورد نیاز خودرا برای ارتباط با محیط ویا سیستم مقابل تعیین کنید وبراساس آن ترانک راتعریف کنید.

انواع ترانک درایزابل

ZAP TRUNK:این نوع ترانک درایزابل برای تعریف کارت های استریسک (Dahdi Suport) بر روی سیستم تلفنی استفاده می شود، بعد از قرار دادن کارت در سرور، برای ارسال و دریافت تماس باید یک ترانک از نوع Zap تعریف نمایید. به طور پیش فرض در برنامه Freepbx یک ترانک Zapبه نام ZAP/g0تعریف شده که شما را برای استفاده از یک کارت بر روی سیستم از تعریف Zap ترانک بی نیاز میکند، اما اگر می خواهید بیش از یک کارت روی سرور نصب کنید باید یک ترانک Zapدیگر تعریف نمایید.

IAX TRUNK:این نوع ترانک برای ارتباط با Gatewayها و یا سرویس دهندگان تلفن اینترنتی VoIP Providersبا پروتکل IAXکاربرد دارد، البته یک استفاده مهم این ترانک برای اتصال ۲سرور استریسک با یکدیگر است 

SIP TRUNK: این نوع ترانک متداول ترین وپرکاربردترین ترانک درسیستم های تلفنی درایزابل است و برای ارتباط با Gatewayها و یا سرویس دهندگان تلفن اینترنتی VoIP Providersبا پروتکل SIPکاربرد دارد.

sip trunk

ENUM TRUNK:این سرویس این امکان را می دهد که شماره تلفن هابه آدرس های اینترنتی ترجمه شوند.

DUNDI TRUNK:این ترانک یک سرویس دهی برروی شبکه های VOIP است که دراین سرویس هرگره روی شبکه مسیرتلفن های گره های اطراف را می داند(حداقل یک شماره ازیک گره همسایه)

CUSTOM TRUNK:دراین حالت ایزابل کنترل را به شما واگذار می کند تا بتوانید ترانک دلخواه خودرابسازید و بتوانید با سیستم های دیگر ارتباط برقرار کنید.

 ممکن است درایزابل چندین ترانک تعریف کنید، مثلا برای تماسهای بین الملل یک ترانک VoIPبرای یک سرویس دهنده و یک ترانک PSTN هم از نوع ZAPبرای ارتباط با خطوط شهری از طریق کارت، برای تعریف هر ترانکی درایزابل، بخصوص ترانک هایVoIPبرای اتصال به یک Gatewayو یا سرویس دهنده تلفن اینترنتی، شما باید نحوه تنظیمات و تعریف ترانک را از آن سرویس دهنده و یا تولید کننده بخواهید، نحوه تعریف هرکدام با دیگری می تواند متفاوت باشد. در اینجا یک مورد را برای نمونه بیان می کنیم، مورد زیر برای اتصال به سرویس دهنده Pennytel است.

برای ساخت ترانک ازنوع SIP کلیک کنید, به صورت زیرمورد استفاده قرار می گیرد:

outbound caller ID:یک کالر آ دی درنظرمی گیریم که از قالب کلی پیروی کند یعنی شامل نام وعدد باشد به صورت روبرو

Maximum Channels:برای استفاده از حداکثر ظرفیت خالی بگذارید، مگر آنکه بخواهید محدودیتی قائل شوید، مثلا برای ساخت ترانک شهری ، ZAP شما یک کارت ۴پورت شهری قرار داده این اما ترانک را با محدودیت حداکثر ۲کانال می سازیددر این صورت فقط همزمان ۲تماس به سمت ترانک مسیر دهی می شود.

Dial Pattern:مثلا شما بخواهیدقبل از ارسال شماره به سمت ترانک مدیریتی را روی آن انجام دهید.

peer Details:یکسری تنظیماتی است برای ارسال تماس به طرف مقابل.به عنوان مثال تنظیمات برای ارسال تماس به سرویس دهنده pennytel رانمایش می دهیم.

  Username=8880XXXX

type=peer
secret= Password
insecure=very
host=sip.pennytel.com
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw&ulaw&gsm
canredirect=no
canreinvite=no

User Context:شماره کاربری که طرف مقابل به شما برای اتصال داده است معمولا برای اتصال به Gateway ها مورد استفاده نمی باشد.

User Details:تنظیماتی که لازم است برای دریافت تماس از طرف مقابل

canreinvite=no
context=from-trunk
fromuser=888XXXXX
qualify=no
secret= Password
type=user
username=888XXXXX

Registration:این فیلد را ممکن است بعضی از سرویس دهندگان از شما بخواهند.

۸۸۸XXXXX:Password@sip.pennytel.com/888XXXXX

تماس با ما