+network

+Network

یکی از پیش نیازهای اصلی برای وارد شدن به شبکه گذراندن دوره  +Networkمی باشد. +Network یک دوره مفهومی می باشد و کار عملی چندان زیادی در این دوره انجام نمی شود. در این دوره با مفاهیم اصلی و بنیادین شبکه آشنا می شوید.

دانلود pdf آموزش +Network